Ledus halle

Sportistu vajadzībām ir nodrošinātas ģērbtuves un žāvētavas telpas, kā arī tiesnešu un treneru telpas. Brīvajos laikos iespējams iznomāt ledus halli izklaides pasākumiem un privātiem pasākumiem kā dzimšanas dienām vai korporatīvajiem pasākumiem. Apmeklētāji var ierasties gan ar savām slidām, gan iznomāt tās.

<strong>529</strong>

<strong>Skatītāju vietas tribīnēs</strong>

<strong>30 x 60</strong>

<strong>Ledus laukuma izmērs metros</strong>

Slidotavas darba laiks

31.12.2021. un 01.01.2022 ledus hallei ir brīvdiena!

Publiskās slidošanas darba laiks ir atrodams sadaļā “Aktivitātes

Piektdiena18:30 – 19:30
Sestdiena12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
Svētdiena12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

Ātrai piekļuvei

Darba laiks
Aktivitātes
Cenas
Fotogrāfijas
Noteikumi

Ledus halles aktivitātes

Slidošanas cenrādis

Publiskā slidošana

€ 4 / stunda

Ar 3+ ģimenes karti € 3 / stunda

Slidošanas abonements

€ 30 / 10 reizes

Abonements derīgs 1 mēnesi no iegādes brīža

Slidošana ar nūjām

Slidošana ar nūjām


€ 7 / stunda

Slidu noma

Slidu noma


€ 2 / stunda

Ķiveres noma


€ 1 / stunda

Slidu asināšana

Slidu asināšana


no € 5 / pāris

Nodrošina biedrība ASILA
(26 344 771)

Slidot apmācības trenažieris

€ 2 / stunda

Ar Rēzeknieša karti tiek piešķirta 10% atlaide (tikai kartes īpašniekam)

Slidu noma

Slidu noma


€ 1.50 / stunda

Slidu asināšana

Slidu asināšana


€ 3 / pāris

Nodrošina biedrība ASILA
(26 344 771)

Slidot apmācības trenažieris

€ 2 / stunda

Ledus halles noma

Ledus halles noma

€ 250 / stunda

Pasākumam

€ 240 / stunda
vai
€ 2400 / diennakts

Papildus ģērbtuve

€ 30 / pasākums

Žāvētava

€ 20 / diennakts
vai
€ 110 / mēnesis

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” administrācija ir tiesīga piemērot apjoma u.c. atlaides, pusēm vienojoties.

Ledus halles fotogrāfijas

OCR multifunkcionālās arēnas iekšējās kārtības noteikumi

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1. SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” Multifunkcionālās sporta arēnas (turpmāk OCR) apmeklētāja pienākums pirms apmeklējuma, nodarbībām vai pasākumiem vispirms iepazīties ar OCR iekšējās kārtības noteikumiem. To nezināšana neatbrīvo apmeklētāju no atbildības un soda pārkāpumu izdarīšanas gadījumos.
  2. Noteikumi nodrošina OCR sekmīgu darbību un kārtību.
  3. Šo noteikumu mērķis ir ieteikt apmeklētājiem tādu rīcību, lai tiktu novērsti iespējamie riski, kas var rasties, izmantojot OCR pieejamos pakalpojumus, un tiktu nodrošināta pakalpojumu izmantošana apmeklētāju dzīvībai un veselībai nekaitīgā un drošā veidā.
  4. Klientu un apmeklētāju pienākums ir ievērot OCR iekšējas kārtības noteikumus.
  5. Par jauniešu, bērnu un viņu vecāku iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem ir atbildīgi attiecīgo sporta nodarbību vadītāji un treneri.
  6. Ar šiem noteikumiem var iepazīties, izlasot tos OCR  mājas lapā www.ocr.lv , OCR telpās izvietotajā informācijas stendā, kā arī pie administratora.
 2. IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
  1. OCR darba laiks ir katru dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 22.00. Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (sporta sacensības, dažādi pasākumi, remontdarbi, u.c.) OCR apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts.
  2. OCR teritorijā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst OCR paredzētājiem mērķiem, rīkot dažādu sporta un kultūras pasākumus (piemērām, turnīrus, sacensības, spēles, u.c.), iepriekš rakstiski saskaņojot ar OCR administrāciju.
  3. Katrs OCR apmeklētājs pilnībā ir atbildīgs par savu veselibās stāvokli, pašsajūtu, fizisko sagatavotību, aizsarginventārā lietošanu, slidot prasmi un iemaņām, ka arī par personīgas higiēnas prasību ievērošanu un sava sporta inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai. Par bērna (līdz 17 gadu vecumam) veselības stāvokli ir atbildīgi bērna vecāki (aizbildni) vai nepilngadīga bērnu pavadoša persona.
  4. OCR apmeklētājiem, kas nav sasnieguši 10 gadu vecumu, atrodoties ledus hallē, aizsargķiveres un cimdi ir lietojami obligāti. Par šī punkta nosacījumu neievērošanu, atbildību uzņemas OCR apmeklētāja bērna vecāki (aizbildņi) vai nepilngadīgu bērnu pavadošā persona.
  5. OCR administrācija nenes atbildību gadījumā, ja OCR apmeklētājs ir guvis traumu šo noteikumu neievērošanas rezultātā.
  6. OCR ledus halles laukumā, trenažieru zālē un universālajā zālē ir atļauts ieiet tikai paredzēto nodarbību, treniņu un sacensību laikā, un tikai tīros, attiecīgam mērķim paredzētos sporta apavos. Aizliegts sporta zālēs (izņemot skatītājiem paredzētajās vietās tribīnēs)  ieiet ielas apavos; „naglenes” drīkst izmantot tikai futbola laukumā.  Gadījumā, ja, gaidot nodarbības,  ilgāku laiku  ir jāatrodas sporta kompleksa koplietošanas telpās, tad tajās jāuzturas tīros sporta apavos un atbilstošā sporta apģērbā.
  7. Atrodoties OCR telpās, apmeklētājiem ir jāievēro vispārējās ētikas un pieklājības normas.
  8. OCR apmeklētājs pats ir atbildīgs par savām personiskajām mantām. OCR neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur OCR telpās un teritorijā atstātajām materiālajām vērtībām un autostāvvietā novietotajām automašīnām.
  9. OCR koplietošanas telpās un teritorijā darbojas videonovērošana. Videonovērošana tiek veikta, lai novērstu/atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar OCR īpašuma un tiesisko interešu aizsardzību, kā arī, lai gādātu par apmeklētāju un darbinieku drošību. Video ieraksti tiek izmantoti tikai minētajiem mērķim.
  10. Nodarbību, treniņu, sacensību laikā sporta inventārs tiek izmantots tikai tam paredzētajiem nolūkiem.
  11. OCR apmeklētāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret OCR īpašumu un paziņot administratoram par jebkuriem bojājumiem kompleksa telpās, kā arī par bojātu inventāru un iekārtam.
  12. Par ļaunprātīgu OCR telpu vai aprīkojuma bojāšanu, materiālo atbildību kaitējumu segšanai un bojājumu novēršanai nes vainīgais vai viņa vecāki (aizbildņi).
  13. Bērniem vecumā līdz 7 gadiem ledus hallē ir atļauts uzturēties tikai vacāku (aizbildņu) vai trenera uzraudzībā.
  14. Sporta nodarbību apmeklētajiem ģērbtuvēs atļauts uzturēties ne vairāk kā  45 min. pirms un 45 min. pēc nodarbības.
  15. OCR telpās aizliegts veikt jebkādu uzņēmējdarbību, izņemot gadījumu, ja tam ir saņemta OCR vadības saskaņota rakstiska atļauja un ir nodrošināti visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti attiecīgās uzņēmējdarbības veikšanai.
  16. Sporta komandu, sporta grupu un organizāciju dalībniekiem ir jāievēro treneru un citu OCR darbinieku norādījumi.
  17. OCR telpās aizliegts ievest dzīvniekus, putnus u.c. faunas pārstāvjus bez saskaņošanas ar OCR administrāciju. Aizliegts iebraukt ar velosipēdiem, skrituļslidām vai citiem braucamrīkiem.
  18. Nodarbības notiek nodarbību vadītāja, trenera, sporta instruktora vai citas atbildīgās personas vadībā un uzraudzībā. Nepilngadīgie līdz 16 gadu vecumam tiek pielaisti nodarbībām OCR tikai atbildīgo personu vai vecāku pavadībā.
  19. Sporta zāles un ģērbtuves atslēgas administrators izsniedz tikai nodarbību vadītājam, trenerim, instruktoram vai sporta pedagogam.
  20. Personai, saņemot un nododot  OCR telpu atslēgas jāparakstās žurnālā pie administratora. Sods par nozaudētu telpu vai garderobes skapīša atslēgu ir EUR 10.00.
  21. OCR personālam ir tiesības un pienākumi kontrolēt sanitāri higiēnisko noteikumu ievērošanu ledus laukumā, sporta zālē, trenažieru un aerobikas zālēs, ģērbtuvēs un dušas telpās.
  22. OCR apmeklētājiem, kuri nepiedalās nodarbībās, treniņos vai sacensībās, atļauts atrasties vienīgi skatītājiem paredzētās vietās tribīnēs, publiskajā zonā pirmā un otrā stāvā vestibilos, ievērojot norādēs.
  23. Katram apmeklētajam pirms ģērbtuves atstāšanas jāpārliecinās, vai nav atstātas personīgas mantas. Administrācija atrastas mantas glabā 2 (divas) nedēļas.
  24. Par visiem noteikumu pārkāpumiem ziņot OCR administrācijai (tālrunis 20229992).
  25. OCR apmeklētājiem, kuri nepiedalās nodarbībās, treniņos vai sacensībās, atļauts atrasties vienīgi skatītājiem paredzētās vietās tribīnēs, publiskajā zonā pirmā un otrā stāvā vestibilos.
  26. Avārijas vai ārkārtas situācijas gadījumos visu diennaktī iespējams zvanīt apsargam tālrunis 28080727.
 3. NODARBĪBU VADĪTĀJU (NODARBĪBU VADĪTĀJU, TRENERU, INSTRUKTORU) PIENĀKUMI
  1. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par saviem audzēkņiem un šo noteikumu ievērošanas nodrošināšanu nodarbību laikā OCR telpās.
  2. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par audzēkņu elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.
  3. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par pirmās palīdzības sniegšanu audzēkņiem.
  4. Nodarbību vadītāji personīgi atbildīgi par inventāra, materiālās bāzes, iekārtu un telpu saglabāšanu nodarbību laikā.
  5. Nodarbību vadītāji sedz materiālos zaudējumus, kas radušies viņu nodarbību laikā, vai atļaujot audzēkņiem neievērot OCR iekšējas kārtības noteikumus.
  6. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par kārtību, tīrību un drošību ledus hallē, sporta zālē, ģērbtuvēs, tualetēs un dušās.
  7. Nodarbību vadītāji nepieļauj nepiederošo personu atrašanos ledus hallē, sporta zālē nodarbību laikā un rūpēties par nodarbību dalībnieku mantu saglabāšanu.
  8. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par izmantota inventāra novākšanu un sakārtošanu.
  9. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi, lai viņa vadītā nodarbība beigtos savlaicīgi un visi nodarbības dalībnieki organizēti, vienlaicīgi atstātu ledus halles, sporta zāles un ģērbtuves, lai netraucētu pārģērbšanos un treniņa procesu citiem apmeklētājiem.
  10. Sporta zāles un ģērbtuves atslēgas, pēc nodarbības, jānodod administratoram.
 4. APMEKLĒTĀJIEM AIZLIEGTS
  1. Trenēties bez sporta apaviem un sporta tērpa.
  2. Traucēt trenēties citiem OCR apmeklētājiem.
  3. Mest inventāru uz grīdas vai lietot neatbilstošu inventāru, kas var nodarīt bojājumus ledus hallei, sporta zālei.
  4. Iznest OCR piederošo inventāru ārpus OCR telpām.
  5. Ienest, lietot un izplatīt alkoholiskos dzērienus un psihotropas vielas OCR telpās, kā arī aizliegts trenēties alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā.
  6. Smēķēt OCR telpās.
  7. Izmest atkritumus, spļaut, nokārtot dabiskās vajadzības tām nepiemērotās vietās.
  8. Mutiski un fiziski aizskart sacensību, treniņu, pasākumu dalībniekus, tiesnešus, OCR darbiniekus un apmeklētājus.
  9. Traucēt pasākumu un treniņu norisi.
  10. Bezmērķīgi uzkavēties ģērbtuvēs un aiztikt citu apmeklētāju mantas.
  11. Nesaskaņojot ar OCR administrāciju, patvaļīgi izvietot pasākumu afišas, reklāmas, sludinājumus u.c. ar OCR  darbības nesaistītu informāciju.
  12. Nodarbību laikā audzēkņiem aizliegts bezmērķīgi klaiņot pa ledus halli, sporta zāli un traucēt sporta nodarbības.
  13. Iziet ledus laukumā pirms grafikā norādītā laika un tajā uzturēties ilgāk kā grafikā noradītajā laikā.
  14. Atrasties OCR, ja pats nepiedalās nodarbībās, treniņos vai sacensībās.
  15. Lietot un iznest svešu sporta inventāru.
  16. Izmantot avārijas izeju ikdienišķās situācijās un bez atbilstošas nepieciešamības.
  17. Apmeklētajiem aizliegts kāpt vai lēkāt par tribīņu sēdvietām, likt kājas uz krēslu atzveltnēm vai norobežojošām margām.
  18. Pasākuma laikā ienest stikla taru vai jebkādas vielas stikla iepakojumā.
  19. Publiskās slidošanas laikā uz ledus kategoriski aizliegts veikt daiļslidošanas nodarbības un tehnisko elementu apmācību, kas var kaitēt citu slidotāju drošībai un veselībai.
  20. Ienest OCR telpās ugunsbīstamas, viegli uzliesmojošas un/vai veselībai bīstamas vielas un priekšmetus.
  21. Veikt jebkādas šajos noteikumos neminētās darbības, kas ir pretrunā ar indivīda godaprātu, taisnīgumu, labo gribu, sabiedrībā vispārpieņemtām ētikas un morāles normām.
 5. SODS PAR PĀRKĀPUMIEM
  1. OCR administrācija un darbinieki ir tiesīgi palūgt OCR apmeklētāju atstāt  OCR telpas un teritoriju, ja klients ir pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus. Par atteikšanos izpildīt šo prasību vai jebkuru citu OCR darbinieku prasību saistībā ar iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu sods EUR 50.00.
  2. Par šo noteikumu neievērošanu jebkurš OCR darbinieks, kas to konstatē, ir tiesīgs pieprasīt no apmeklētāja rakstisku paskaidrojumu.
  3. Apmeklētāja paskaidrojumu un pārkāpumu izskata OCR administrācija.
  4. Ja pārkāpumu rezultātā radīts materiāls kaitējums, tiek sastādīts akts, kurā konstatē tā apmēru, kas vainīgajam vai tā vecākiem (aizbildņiem) ir jāatlīdzina.
  5. Nepiederošas personas, kuras patvaļīgi iekļuvušas OCR telpās, teritorijā ( t.sk. iekļūstot pasākumos, sacensībās apejot apsardzi, biļešu kontroli) tiek sodītas ar naudas sodu līdz EUR 100.00 un nekavējoties ir izraidāmas no OCR.
  6. Par ļaunprātīgu inventāra, kā arī zāles, aprīkojuma bojāšanu, materiālo atbildību kaitējumu segšanai, novēršanai, nes vainīgais apmeklētājs vai viņa vecāki (aizbildņi).
  7. Par noteikumu pārkāpumiem, kuriem šajos noteikumos nav norādīti konkrēti sodi, piemērojams naudas sodu līdz EUR 200.00.
  8. Lēmumu par naudas soda piemērošanu, tā apmēru atkarībā no pārkāpuma apstākļiem pieņem OCR valde.
  9. Nopietnu pārkāpumu gadījumā, tiek ziņots Valsts policijai.
 6. RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS
  1. Jebkurā ārkārtas situācijā sekot OCR darbinieku, administratora vai nodarbību vadītāja norādījumiem. Ja tuvumā nav OCR darbinieku, nodarbību vadītāja, jācenšas organizēti izkļūt no bīstamās situācijas, rūpējoties par sevi un citiem OCR apmeklētajiem.
  2. Nekavējoties jāziņo par ārkārtas situāciju un notikušo OCR administrācijai, nodarbību vadītājam; vai jāizsauc ārkārtas palīdzība zvanot uz 112.
  3. Ugunsgrēka gadījumā ēka jāatstāj, ievērojot izvietotās evakuācijas plāna shēmas un drošības zīmes.

Par šo noteikumu neievērošanu izraida no arēnas teritorijas vai pārkāpējiem piemēro administratīvo sodu pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem (18.06.2020.) Nr.22 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē”.