Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

SIA Olimpiskais centrs Rēzekne iesaistījās ESF projekta, «Profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā. Projekta
numurs: Nr. 8.5.1.0/16/I/001. Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris – 2023. gada 31.
augusts. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības
darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās
izglītības un arodizglītības programmās.
Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki no projektā iesaistītajām profesionālajām
izglītības iestādēm tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību
īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā
darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam
profesijas pārstāvim.
LDDK projekta kopējās izmaksas sastāda 20 572 986.00 EUR no kurām 85% sedz ESF, bet
15% Latvijas valsts budžeta finansējums.
Šogad no 26.marta līdz 15. jūnijam SIA “Olimpiskā centra Rēzekne” Daudzfunkcionālās
sporta ēkas viesnīcā RESTART praktizējās divas meitenes no Rēzeknes Tehnikuma profesionālās
izglītības programmas “Viesmīlības pakalpojumi”. Prakses mērķi mūsu uzņēmumā:
-iepazīties ar viesu uzņemšanas dienesta un saimniecības dienesta darba organizāciju, darba
plānošanu un sadarbību ar citiem uzņēmumā esošajiem dienestiem;
-apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas telpu un apkārtnes iekārtošanā un uzkopšanā.