Trenažieru zāle

Trenažieru zāle ar aerobikas zonu un saunu. Aerobikas zāle ir aprīkota ar REAXING inventāru funkcionāliem un spēka treniņiem, kā arī neiromuskulāro treniņu programmām, savukārt trenažieru zāle aprīkota ar Freemotion un Telju trenažieriem.

16000

Treniņu iespējas iFit aplikācijā

36

Skapīši ģērbtuvēs

Darba laiks

Pirmdiena – Piektdiena10:00 – 15:30
17:00 – 22:00
Sestdiena, Svētdiena10:00 – 20:00

Ātrai piekļuvei

Aktivitātes
Cenas
Fotogrāfijas
Noteikumi

Aerobikas zāles rezervācijas

Trenažieru zāles cenrādis

Trenažieru zāles ar saunu
apmeklējums

€ 6 / bez laika ierobežojuma

Trenažieru zāles ar saunu
abonements

€ 50 / mēnesis

(Reizi dienā, bez laika ierobežojuma)

Ar Rēzeknieša karti

10% atlaide
(tikai kartes īpašniekam)

Aerobikas zāle ar
Reaxing
aprīkojumu

€ 24.20 / stunda

Aerobikas zāle
bez aprīkojuma

€ 12.10 / stunda

REAXING (Itālija) aprīkojums funkcionāliem un spēka treniņiem un neiromuskulāro treniņu programmām.

Reaxing aprīkojums šādā apjomā OCR ir pieejams vienīgajiem Latvijā.

Trenažieru zāles fotogrāfijas

OCR multifunkcionālās arēnas iekšējās kārtības noteikumi

Lasīt

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1. SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”  Multifunkcionālās sporta arēnas (turpmāk OCR) apmeklētāja pienākums pirms apmeklējuma, nodarbībām vai pasākumiem vispirms iepazīties ar OCR iekšējās kārtības noteikumiem. To nezināšana neatbrīvo apmeklētāju no atbildības un soda pārkāpumu izdarīšanas gadījumos.
  2. Noteikumi nodrošina OCR sekmīgu darbību un kārtību.
  3. Klientu un apmeklētāju pienākums ir ievērot OCR iekšējas kārtības noteikumus.
  4. Atbildīgi  par jauniešu, bērnu un viņu vecāku iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem ir atbildīgi attiecīgo sporta nodarbību vadītāji un treneri.
  5. Ar šiem noteikumiem var iepazīstināties pie OCR informācijas stenda, OCR mājas lapā www.ocr.lv vai pie administratora.
 2. IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
  1. OCR darba laiks ir katru dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 22.00. Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (sporta sacensības, dažādi pasākumi, remontdarbi, u.c.) OCR apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts.
  2. OCR teritorijā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst OCR paredzētājiem mērķiem, rīkot dažādu sporta un kultūras pasākumus (piemērām, turnīrus, sacensības, spēles, u.c.), iepriekš rakstiski saskaņojot ar OCR administrāciju.
  3. Katrs OCR apmeklētājs pilnībā ir atbildīgs par savu veselibās stāvokli, pašsajūtu, fizisko sagatavotību, aizsarginventārā lietošanu, slidot prasmi un iemaņām, ka arī par personīgas higiēnas prasību ievērošanu un sava sporta inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai. Par bērna (līdz 17 gadu vecumam) veselības stāvokli ir atbildīgi bērna vecāki (aizbildni) vai nepilngadīga bērnu pavadoša persona.
  4. Ledus halles laukumā, trenažieru, aerobikas un daudzfunkcionālās zāles apmeklētājiem ir atļauts ieiet tikai paredzēto nodarbību, treniņu un sacensību laikā, tikai tīros sporta apavos un sporta tērpos. Aizliegts sporta zālē trenēties ielas apavos. Gadījumā,  ja gaidot nodarbības ilgāku laiku ir jāuzturas sporta kompleksa koplietošanas telpās, tad audzēkņiem tajās jāuzturas tīros sporta apavos un tīrā, atbilstošā sporta apģērbā. „Naglenes” drīkst izmantot tikai futbola laukumā. Sporta spēļu zālē aizliegts ieiet ar  ielas apaviem (izņemot skatītājiem paredzētajās vietās tribīnēs). Sods par minētajiem  pārkāpumu  ir 100.00 EUR.
  5. OCR apmeklētājiem jāuzvedas tā, lai netraucētu citiem apmeklētajiem, ievērojot OCR kārtības noteikumus.
  6. Apmeklētajiem jāievēro personīgo higiēnu un jāciena parējos OCR apmeklētājus.
  7. Apmekletajs, klients pats ir atbildīgs par savām personiskajām mantām. OCR neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām personīgajām mantām, materiālajām vērtībām un autostāvvietā novietotām automašīnām.
  8. OCR koplietošanas telpās un teritorijā darbojas video novērošana (kas paredzēta apmeklētāju un personāla drošībai), video ieraksti tiek izmantoti tikai minētajiem mērķiem.
  9. Nodarbību, treniņu, sacensību laikā sporta inventārs tiek izmantots tikai tam paredzētājiem nolūkiem.
  10. Apmeklējot OCR, izturēties saudzīgi pret OCR īpašumu un paziņot administratoram par jebkuriem bojājumiem kompleksa telpās, ka arī bojātu inventāru un iekārtam.
  11. Par ļaunprātīgu OCR telpu vai aprīkojuma bojāšanu, materiālo atbildību kaitējumu segšanai un novēršanai nes vainīgais vai viņa vecākie (aizbildņi).
  12. Bērniem vecumā līdz 7 gadiem, ledus hallē ir atļauts uzturēties tikai vacāku (aizbildņu) vai trenera uzraudzībā.
  13. Sporta nodarbību apmeklētajiem atļauts uzturēties 45 min. pirms un 45 min. pēc nodarbības.
  14. Klients uzņemas visu atbildību, gadījumā, ja viņam/-ai ir radušās veselības problēmas, izmantojot jebkuru no OCR sniegtajiem pakalpojumiem.
  15. OCR administrācija nenes atbildību gadījumā, ja Klients ir guvis traumu šo noteikumu neievērošanas rezultātā.
  16. OCR administrācija un darbinieki ir tiesīgi palūgt klientam atstāt  OCR telpas un teritoriju, ja klients ir pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus.
  17. OCR telpās aizliegts veikt jebkuru uzņēmējdarbību, izņemot gadījumu ja tam ir saņemta OCR vadības rakstiskā, saskaņota atļauja un ir nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti.
  18. Sporta komandu, sporta grupu un organizāciju dalībniekiem ir jāievēro treneru un citu OCR darbinieku norādījumi.
  19. OCR telpās aizliegts ievest dzīvniekus, putnus u.c. faunas pārstāvjus bez saskaņošanas ar OCR administrāciju. Aizliegts iebraukt ar velosipēdiem, skrituļslidām vai citiem braucamrīkiem.
  20. Nodarbības notiek nodarbību vadītāja, trenera, sporta instruktora vai citas atbildīgās personas vadībā un uzraudzībā. Nepilngadīgie līdz 16 gadu vecumam tiek pielaisti nodarbībām OCR tikai atbildīgo personu vai vecāku pavadībā.
  21. Sporta zāles un ģērbtuves atslēgas administrators izsniedz tikai nodarbību vadītājam, trenerim, instruktoram vai sporta pedagogam.
  22. Personai, saņemot un nododot  OCR telpu atslēgas jāparakstās žurnālā pie dežuranta. Sods par nozaudētu telpu vai garderobes skapīša atslēgu ir EUR 10.00.
  23. Apmeklētajiem aizliegts kāpt vai lēkāt par tribīņu sēdvietām, likt kājas uz krēslu atzveltnēm vai norobežojošām margām.
  24. OCR personālam ir tiesības un pienākumi kontrolēt sanitāri higiēnisko noteikumu ievērošanu ledus laukumā, sporta zālē, trenažieru un aerobikas zālēs, ģērbtuvēs un dušas telpās.
  25. OCR apmeklētājiem, kuri nepiedalās nodarbībās, treniņos vai sacensībās, atļauts atrasties vienīgi skatītājiem paredzētās vietās tribīnēs, publiskajā zonā pirmā un otrā stāvā vestibilos.
  26. Katram apmeklētajam pirms ģērbtuves atstāšanas jāpārliecinās, vai nav atstātas personīgas mantas. Administrācija atrastas mantas glabā 2 (divas) nedēļas.
  27. Par visiem noteikumu pārkāpumiem ziņot OCR administrācijai (tālrunis 20229992).
  28. Avārijas vai ārkārtas situācijas gadījumos visu diennaktī iespējams zvanīt administratoram/apsargam tālrunis 28080747; 28080767.
 3. NODARBĪBU VADĪTĀJU (NODARBĪBU VADĪTĀJU, TRENERU, INSTRUKTORU) PIENĀKUMI
  1. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par saviem audzēkņiem un šo noteikumu ievērošanas nodrošināšanu nodarbību laikā OCR telpās.
  2. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par audzēkņu elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.
  3. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par pirmās palīdzības sniegšanu audzēkņiem.
  4. Nodarbību vadītāji personīgi atbildīgi par inventāra, materiālās bāzes, iekārtu un telpu saglabāšanu nodarbību laikā.
  5. Nodarbību vadītāji sedz materiālos zaudējumus, kas radušies viņu nodarbību laikā, vai atļaujot audzēkņiem neievērot OCR iekšējas kārtības noteikumus.
  6. Nodarbību vadītāji nodrošina kārtību, tīrību un drošību ledus hallē, sporta zālē, ģērbtuvēs, tualetēs un dušās.
  7. Nodarbību vadītāji nepieļauj nepiederošo personu atrašanos ledus hallē, sporta zālē nodarbību laikā un rūpēties par nodarbību dalībnieku mantu saglabāšanu.
  8. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par izmantota inventāra novākšanu un sakārtošanu.
  9. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi, lai viņa vadītā nodarbība beigtos savlaicīgi un visi nodarbības dalībnieki organizēti, vienlaicīgi atstātu ledus halles, sporta zāles un ģērbtuves, lai netraucētu pārģērbšanos un treniņa procesu citiem apmeklētājiem.
  10. Sporta zāles un ģērbtuves atslēgas, pēc nodarbības, jānodod administratoram.
 4. APMEKLĒTĀJIEM AIZLIEGTS
  1. Trenēties bez sporta apaviem un sporta tērpa.
  2. Traucēt trenēties citiem OCR apmeklētājiem.
  3. Mest inventāru uz grīdas vai lietot neatbilstošu inventāru, kas var nodarīt bojājumus ledus hallei, sporta zālei.
  4. Iznest OCR piederošo inventāru ārpus OCR telpām.
  5. Ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un psihotropas vielas OCR telpās, izplatīt un trenēties alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā.
  6. Smēķēt OCR telpās.
  7. Izmest atkritumus, spļaut, nokārtot dabiskās vajadzības tām nepiemērotās vietās.
  8. Mutiski un fiziski aizskart sacensību, treniņu, pasākumu dalībniekus, tiesnešus, OCR darbiniekus un apmeklētājus.
  9. Traucēt pasākumu un treniņu norisi.
  10. Bezmērķīgi uzkavēties ģērbtuvēs un aiztikt citu apmeklētāju mantas.
  11. Nesaskaņojot ar OCR administrāciju, patvaļīgi izvietot pasākumu afišas, reklāmas, sludinājumus u.c. ar OCR  darbības nesaistītu informāciju.
  12. Nodarbību laikā audzēkņiem aizliegts bezmērķīgi klaiņot pa ledus halli, sporta zāli un traucēt sporta nodarbības.
  13. Iziet ledus laukumā pirms grafikā norādītā laika un tajā uzturēties ilgāk kā grafikā noradītajā laikā.
  14. Atrasties OCR, ja pats nepiedalās nodarbībās, treniņos vai sacensībās.
  15. Veikt jebkādas šajos noteikumos neminētās darbības, kas ir pretrunā ar indivīda godaprātu, taisnīgumu, labo gribu, sabiedrībā vispārpieņemtām ētikas un morāles normām.
  16. Lietot un iznest svešu sporta inventāru.
  17. Izmantot avārijas izeju ikdienišķas situācijās un bez atbilstošas nepieciešamības.
 5. SODS PAR PĀRKĀPUMIEM
  1. Par šo noteikumu neievērošanu jebkurš OCR darbinieks, kas to konstatē, ir tiesīgs pieprasīt no apmeklētāja rakstisku paskaidrojumu.
  2. Apmeklētāja paskaidrojumu un pārkāpumu izskata OCR administrācija.
  3. Ja pārkāpumu rezultātā radīts materiāls kaitējums, tiek sastādīts akts, kurā konstatē tā apmēru, kas vainīgajam vai tā vecākiem (aizbildņiem) ir jāatlīdzina.
  4. Par ļaunprātīgu inventāra, kā arī zāles, aprīkojuma bojāšanu, materiālo atbildību kaitējumu segšanai, novēršanai, nes vainīgais apmeklētājs vai viņa vecāki (aizbildņi).
  5. Nopietnu pārkāpumu gadījumā, tiek ziņots Valsts policijai.
 6. RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS
  1. Jebkurā ārkārtas situācijā sekot OCR darbinieku, administratora vai skolotāju, treneru norādījumiem. Ja tuvumā nav OCR darbinieku, sporta skolotāju, treneru, jācenšas organizēti izkļūt no bīstamās situācijas, rūpējoties par sevi un citiem OCR apmeklētajiem.
  2. Nekavējoties jāziņo par ārkārtas situāciju un notikušo OCR administrācijai, nodarbību vadītājam vai trenerim.
  3. Ugunsgrēka gadījumā ēka jāatstāj, ievērojot izvietotās evakuācijas plāna shēmas un drošības zīmes.

Par šo noteikumu neievērošanu izraida no arēnas teritorijas vai pārkāpējiem piemēro administratīvo sodu pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 31.07.2006. saistošiem noteikumiem Nr.20 “Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Papildus noteikumi sakarā ar COVID-19

Ar mērķi samazināt Covid-19 izplatīšanos, SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” iekšējas kārtības noteikumi tiek papildināti ar sekojošiem punktiem:

 1. Apmeklētāju pienākumi, atrodoties OCR telpās
  1. Ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem un darbiniekiem;
   1. Distances prasības neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem, kā arī uz divām personām individuālajā treniņā;
  2. Ievērot roku higēnas prasības (izmantot siltu ūdeni, šķidrās ziepes, dezinfekcijas līdzekļus);
  3. Obligāti jāvalkā sejas un deguna aizsegi;
  4. Ievērot inventāra lietošanas prasības, dezinficēt pēc lietošanas trenažieri un inventāru;
  5. Ierasties uz konkrētu apmeklējuma, nodarbību laiku;
  6. Pavadīt OCR telpās ne ilgāk kā 2 h 45 min.
 2. Aizliegts
  1. Apmeklēt OCR, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), ja uz personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi;
  2. Izmantot ar aizliegumu marķētās dušas un trenažierus; 
  3. Organizēt koplietošanas dzērienus un uzkodas.
 3. OCR aicina 
  1. Ierasties sporta tērpā, nomainīt apavus un atstāt somu norādītās vietās un neizmantot garderobes un dušas, kur noteiktos laikos varētu būt lielāks cilvēku pieplūdums; 
  2. Riska grupā esošās personas un personas vecākas par 65 gadiem apmeklēt tikai tās nodarbības un telpas, kurās ir neliels cilvēku skaits; 
  3. Izmanto bezskaidras naudas norēķinus.
 4. Apmeklētāju pienākumi garderobēs un dušās
  1. OCR ledus hallē aizliegts izmantot ģērbtuves un dušas;
  2. Citās OCR ģērbtuves dušas izmanto ne ilgāk kā 10 minūtes pēc nodarbības; 
   1. Vēlams atturēties no dušu izmantošanas, lai neradītu liekus inficēšanās riskus un “sastrēgumus” garderobē;
  3. Garderobes izmanto ne ilgāk kā 15 minūtes, kopā rēķinot pirms un pēc nodarbības. 
 5. Trenažieru zāle un aerobikas zāle
  1. Telpā nedrīkst atrasties vairāk par 20 cilvēkiem vienlaikus. Instruktors var likt klientam uzgaidīt, līdz apmeklētāju skaits samazinās, kā arī organizē ieiešanu / iziešanu no telpas, ievērojot distancēšanās prasības; 
  2. Klienti ir atbildīgi par trenažieru un vingrošanas rīku dezinfekciju pirms un/ vai pēc to lietošanas;
  3. Klienti ievēro marķējumus; 
 6. OCR tiesības 
  1. Izraidīt no OCR telpām klientu, kurš neievēro iekšējās kārtības noteikumu prasības, nekompensējot apmeklējuma izmaksas. 
 7. Citi noteikumi
  1. OCR veic klientu reģistrāciju (vārds, uzvārds, kontaktinformācija), nenodot datus trešajām personām, izņemot epidemioloģiskajai izmeklēšanai šādas nepieciešamības gadījumā; 
  2. Klients uzņemas pilnu atbildību par OCR iekšējās kārtības noteikumu, to papildinājumu un Ministru kabineta noteikumu un likumu ievērošanu, kas reglamentē Covid-19 izplatības ierobežojumus.