Pamatojoties uz Komerclikuma 174.p., 179.p., 210.p., 213.p., 214.p.; Likuma Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 27.p., 34.p., 54.p., 66.p., 68.p., 69.p. un 73.p. sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kab.,

2020.gada 26.jūnijā plkst. 09:30 ar šādu darba kārtību:

  1. 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšana;
  2. revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam;
  3. vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2019.gadā un kapitālsabiedrības darbības  rezultātu saskaņā ar definētājiem finanšu un  nefinanšu mērķiem izvērtējums;
  4. vidējā termiņa stratēģijas 2020.-2022.gadam un 2020.gada plāna apstiprināšana;
  5. Sabiedrības budžeta 2020.gadam apstiprināšana;
  6. valdes locekļa darbības izvērtējums iepriekšējā pārskata gadā;
  7. citi jautājumi.